Kategori: Risale-i Nur

risalei-nur-17

RİSALE-İ NURDAN HAKİKATLER

…bütün bu risalelerde, bütün derin hakaik(hakikat), temsilat (örnekler) vasıtasıyla, en ami(cahil) ve ümmi (tahsilsiz) olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaikin (hakikatlerin) çoğunu büyük alimler “tefhim edilmez” (anlatılamaz) deyip, değil avama, belki havassa da...

risalei-nurda-mehdi

RİSALE-İ NUR – ZÜLFİKAR RİSALESİ

SAYFA 8:  Fakat “Her mevzu’ şey’in ma’nası yanlıştır.” demek değildir; belki “Bu söz, hadîs değildir” demektir. Suâl: An’aneli senedin fâidesi nedir ki; lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada “an filân, an filân, an filân” derler?...

b_6025

RİSALE-İ NUR – TARİHÇE-İ HAYAT

SAYFA 294: Fakat biz Risâle-i Nur Şâkirdleri ise; vazîfemiz hizmettir, vazîfe-i İlâhîyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazîfesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamakla beraber, kemmiyete değil, keyfiyete bakmak, hem çoktanberi sukut-u ahlâka ve hayat-ı...

bediuzzaman_said_nursi_2

RİSALE-İ NUR – ŞUALAR

SAYFA 411: İDDİANAMEDE BENİM HAKKIMDA DÖRT ESAS VAR: Birinci Esas: Güya bende tefahur ve hodfüruşluk var ve kendimi müceddid biliyorum. Ben bütün kuvvetimle bunu reddederim. Hem Mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehâdet...

bediuzzaman_said_nursi_2

RİSALE-İ NUR – SÖZLER

SAYFA 341: ÜÇÜNCÜ DAL: Kıyamet alâmetlerinden ve âhirzaman vukuatından ve bâzı a’mâlin fazilet ve sevaplarından bahseden Ehâdîs-i Şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim onların bir kısmına zaîf veya mevzu demişler. İmânı...

bediuzzaman_said_nursi_2

RİSALE-İ NUR – SİRACUNNUR

SAYFA 261:   âyetinin sırriyle bin sene hâkimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse, ona yarım gün var. Yâni ancak beş yüz sene kadar hâkimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allahu a’lem, bu rivâyet kıyametten...

b_6025

RİSALE-İ NUR – SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ

SAYFA 35: Hâfız Ali’nin bu defaki mektubunda çok mübarek ve yüksek duası bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevketti. Ve her musibetzedeye ve hüzün ve kederlere düşenlere mana-yı işarîsiyle mededres ve halaskâr ve...